Blog mazmunyny guramak üçin Semalt SEO strategiýasyGözleg motorynyň algoritmlerinde iň möhüm we täsirli üýtgeşmeleriň biri, ulanyjylaryň soraglaryna düşünmäge ukyply emeli intellektiň (RankBrain) girizilmegi boldy.

Semantiki ugurdaky bu ewolýusiýa düzgünlerini üýtgetdi SEO mazmuny mazmunyň tertipleşdirilmegine ünsi jemledi: KeyWord strategiýasy bilen birlikde mazmunyň gurluşyna üns artýar.

Mowzuk topary SEO we ulanyjy tejribesinde gaty täsirli käbir mowzuklaryň we 'tematiki ýerleriň' töwereginde mazmuny guramagyň taktikasydyr. Blog mazmunyny guramak üçin SEO strategiýasyny nädip gurmaly? Mowzuk klasteriniň nämedigini we SEO strategiýasynda näme üçin ulanmalydygyny bilmek isleseňiz, okaň.

Bu gollanmada aşakdakylary düşündireris:
  • Möhüm klaster näme
  • SEO-da üýtgän zatlara düşünmek üçin bir ädim yza
  • Sütün sahypalary näme we olaryň nähili gurulýandygy
  • waý mowzuk klasterine mowzuk saýlamaly
  • Möhüm klaster we sütün sahypasy üçin iň gowy KeyWord strategiýasy

1. Mowzuk topary

Mowzuk topary, bir mowzukda baglanyşykly blog ýazgylaryny ösdürmegi öz içine alýan mazmun guramasy taktikasydyr.

Bu amaly manyda nämäni aňladýar? KeyWord derňewi (mowzuk) bilen kesgitlenen we tassyklanan her bir mowzuk üçin Sütün sahypasyny dörediň: esasy mowzuga degişli uzyn we dik mazmun, şol bir mowzukda birmeňzeş ýazgylar baglanyşyklar (kiçi mowzuk ýazgylary) arkaly baglanyşdyrylýar.

2. Bir ädim yza: SEO-da üýtgän zat

Bu pursatda, mowzuk toparynyň işleýşi we reýting üçin näme üçin täsirli bolmagy bilen gyzyklanyp bilersiňiz.

Bu soraga jogap bermek üçin yza çekilmeli we SEO-nyň taryhyny täzeden öwrenmeli.

Soňky ýyllarda SEO strategiýalary Google we beýleki gözleg motorlarynyň algoritmleriniň barha artýan "agyrlygy" sebäpli ýüze çykýan üýtgeşmelere uýgunlaşmaly boldy.

Ilkibaşda ulanyjylar gözlemek üçin ulanýan açar sözler, ýeke açar sözler bardy: ilkinji algoritmler şol bir sözleri öz içine alýan saýtlary sylaglady, sebäbi ulanyjynyň gözleýän jogaplaryny bermäge laýyk hasaplandy.

Gynansagam, SEO hünärmenleriniň köpüsi öz sahypasynyň sahypalaryny mazmunyň hilini we ulanyjy tejribesiniň hasabyna açar söz bilen doldurmak bilen bu strategiýany nädogry ulanyp başladylar.

Netijede, Google algoritmini ýylsaýyn gowulandyrmak, ulanyjylara gözleg talaplaryndan has möhüm we hil mazmunyny bermek kararyna geldi.

2003-2005-nji ýyllar aralygynda KeyWord-dan hyýanatçylykly peýdalanmagy we pes hilli baglanyşyklary jezalandyrmagy we ulanyjylaryň geografiki ýerleşişine baglylykda gözleg netijelerini yzyna gaýtarmagy başarýan algoritmler işlenip düzüldi.

2007-nji ýyldan 2010-njy ýyla çenli algoritm wideo, täzelik we şekil netijelerini SERP-e gaýtaryp başlady.2011 we 2012-nji ýyllarda ünsi özüne çekdi hil mazmunyna we neşir ýygylygyna (algoritm sylaglanýar - we sylag - täze mazmuny yzygiderli neşir edýän saýtlar).

2013-nji ýylda Hummingbird geldi, ulanyjylar tarapyndan ýazylan we şahsylaşdyrylan netijeleri berýän gözleg sözlemlerine nädip düşünmelidigini bilýän algoritm.

Birinjisi bilen başlandy esasy SEO ynkylaby. Ondan soň, ulanyjylaryň ýerleşişini göz öňünde tutýan algoritmiň ewolýusiýasy goşuldy.

2015-nji ýylda iň möhüm üýtgeşmeleriň biri geldi: has çylşyrymly gözleg görnüşlerini öwrenmäge we dolandyrmaga we ýöriteleşdirilen SERP gurmaga ukyply “Rank Brain” bilen “Emeli intellekt” we “Machine Learning” -iň ulanylmagy.

Aslynda, ulanyjylar has takyk netijelere garaşyp has çylşyrymly web gözleglerini geçirip başladylar.

Mysal üçin, ähli sözlemleriň esasynda geçirilen gözlegleri ýa-da häzirki zaman enjamlarymyzyň ses gözlegi arkaly Google-a berlen hakyky soraglary alalyň: şu ýerden uzyn guýruk açar sözler doguldy, bu indi ýekeje açar söz däl, açar sözleriň toparlary ýa-da has ýönekeý, has uzyn açar sözler.


Google-yň algoritmi tekstlere düşünip bilýär. Ine, şu ýerde we näme üçin SEO ösýär we mazmunyň hili bilen gyzyklanýar.

3. Mowzuk klasteriniň we sütün sahypasynyň işleýşiIndi mowzuk klasteriniň we sütün sahypasynyň nämedigini we web sahypaňyzyň gurluşyny üýtgedip gurmagyň iň oňat usulydygyny has jikme-jik göreliň!

Görşümiz ýaly, Topik Klaster strategiýasy şol bir mowzukdaky mazmuny “toparlaşdyrmagy” üpjün edýär.

Bir (ýa-da has köp, elbetde) Sütün sahypasynyň ýa-da Sahypanyň sütüniniň döredilmegini üpjün edýär, giň we umumylykda saýlanan mowzuk, beýleki mazmunly baglanyşyklar - sahypa sahypalary ýa-da blog ýazgylary - kiçi mowzuklar arkaly baglanyşdyrylýar. esasy mowzugyň dürli taraplaryny öwrenýär.

Gowy düşünmek üçin şahalary (baglanyşyklary) beýleki meňzeş ownuk jisimlere (kiçi mowzuklara) we tersine birleşdirýän merkezi göwrümi (Sütün sahypasy) göz öňüne getiriň.

Mysal üçin, okaýan sütün sahypaňyz, mowzuklaryň böleklerini has anyklaşdyrýan beýleki ýazgylar bilen baglanyşyklar arkaly baglanyşdyrylýar (we tersine!).

Şol bir mowzuga degişli ähli içerki mazmuny sütün sahypasyna birikdirmek üçin baglanyşyklardan peýdalanyp, gözleg motorlary mazmuny aňsatlyk bilen okap bilerler we dürli sahypalaryň arasynda semantik gatnaşyklaryň bardygyna düşünerler.

Google, Sütün sahypaňyza mowzukda abraýly baha berer we şonuň üçin mazmuny ulanyjyny islenýän gözleg netijesi bilen üpjün etmek üçin iň amatly bolar.

Sütün sahypasynyň abraýy oňa baglanyşyklaryň sany bilen hem belli bir derejede kesgitlenýär: Klaster mowzugy sahypa köp sanly içerki baglanyşyk döretmäge mümkinçilik berýär (beýleki sahypalardan Sütüne, şol sanda sahypalaryň özi, gapdaldaky sütün), gatnaşyklaryň mazmunyny goýmak we has giňişleýin jikme-jiklik bilen ulanyjy soraglaryna jogap bermek.

Sütün sahypasynyň abraýyna we SERP-lerde ýerleşmegine goşant goşýan beýleki bir möhüm faktor, ulanyjylaryň onuň bilen we şonuň üçin mazmuny bilen gatnaşygydyr.

Elbetde, Sütüniňiz basylsa, okalsa, teswir ýazylsa we köp gezek paýlaşylsa, Google mazmunyň hilidigini we ulanyjylara degişlidigini kabul eder.

Şol sebäpli SEO strategiýasy Habar býulletenleri, hemaýatkärlik, sosial paýlaşma, mahabat ýaly serişdeleri ulanmak arkaly Mazmuny paýlamaga hemişe ähmiýet bermeli.

4. Mowzuk toparlary üçin mowzuklary nädip saýlamaly

Onda mowzuk klasterini nireden başlamaly? Mazmuny barada karar beriň!

Sahypaňyz we markalaryňyz üçin gowy mowzuk bolup biljekdigine we bu mowzugyň beýleki köp sanly mowzuk üçin gowy "saýawan" bolup biljekdigine düşünmek üçin başlangyç derňew gerek.

Başararsyňyz DSD Tool bilen mazmun barlagyny geçiriň ulanyjylar üçin iň meşhur mowzuklaryň nämedigine düşünmek we töwereginde sütün sahypalaryny gurmak üçin sahypaňyzyň ýa-da blogyňyzyň maglumatlaryndan başlaň.Täze gurluş mowzugy topary: başlamaly mowzuklaryňyz ýok bolsa, BuzzSumo ýaly programma üpjünçiligini ulanyp bilersiňiz, şol pursatda haýsysynyň iň meşhur we täsirli boljakdygyna düşünmäge kömek eder.

Mowzugy kesgitläniňizden soň, esasy mowzuk bilen Sütün sahypasyny döretmeli, yzygiderli täzelenmeli we beýleki ownuk sahypalara baglanyşyk arkaly birikdirmeli bolarsyňyz.

Öňünden bar bolan sahypalar bolup biler ýa-da täze Sütün üçin täze sahypalary döredip bilersiňiz.

Giriş marketinginde ulanylanda sütün sahypalary hem gaty gowy işleýär.

5. Möhüm klaster we sütün sahypasy üçin iň oňat KeyWord strategiýasy

Mowzuk klasteriniň nämedigini we sahypamyzyň SERP-de ýerleşişini gowulaşdyrmagyna nädip kömek edip biljekdigini görenimizden soň, KeyWords mowzugyna gaýdyp geleliň.

Açar sözleriň indeksirlemek strategiýasynda ähmiýetini ýitirmändigini bellemek möhümdir, diňe üýtgedip gurmak we üýtgetmek zerur.

Sahypaňyzyň sahypalaryny bir açar sözüň köp gaýtalanmagy bilen doldurmak meýli, elbetde, köne, hakykatdanam mazmunymyzy ýaramazlaşdyrmaga kömek edýär.

Muňa derek, uzyn guýrukly açar sözleriň (has uzyn we has çylşyrymly açar sözleriň) web gözleglerinde has köp orun alandygyny gördük.

Bu gönüden-göni habarlaşma açar sözleriniň indi zerur däldigini aňlatmaýar: iň amatly ýerleşişi üçin ýokary trafik gysga açar sözler, iň köp ýazylan sözler, Sütün sahypasy tarapyndan henizem zerur.

Çemeleşmäni üýtgediň: olary tekstde, esasy atda, sütüniňiziň meta beýanynda paýhasly ulanmagy dowam etdirip bilersiňiz ... beýleki tarapdan, degişli ýazgylar (kiçi mowzuklar) üçin baglanyşykly we uzyn guýrukly açar sözler.

Uzyn guýruk açar sözler, seýrek gözlenýän dört ýa-da has köp sesden ybarat açar sözlerdir. Sahypa az girýärler we adatça kän bir bäsdeşlik etmeýärler.

Şol sebäpden, ýeke özi hasaplansa, sahypaňyza az sanly ulanyjy getirýär, ýöne tutuşlygyna birleşdirilse, umumy KeyWords-dan has köp giriş döredýär.

Şeýle hem “Uzyn guýruklaryň” öwrüliş tizliginiň gaty umumy adalgalardan has ýokarydygyny göz öňünde tutmalydyrys.

Netije

Gysgaça: Esasy sahypa üçin gysga we giňden ulanylýan açar sözler we uzyn guýruk we kiçi baglanyşyk sahypalary üçin degişli açar sözler çözgütlerdir.

Nädip dowam etmelidigini bilmeýän bolsaňyz we SEO strategiýasyna başlaň bu hem gowy mowzuk klaster usulyny ulanýar, Semalt size kömek edip biler.

Bizi ulanyň Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli Sütün sahypaňyzy gurmak üçin gözleg motorlarynda has gowy ýerleşmek üçin ilkinji ädim ätmek aňsat bolar.
send email